Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave


Michal Kuzma - arborista: Správa o stave areálu nemocničného parku v Myjave z arboristického pohľadu

23.07.2020
[ Naspäť na zoznam článkov ]


Dňa 18. júla 2020 som vykonal návštevu nemocničného parku v meste Myjava.

Územie vykazuje známky cielenej výsadby za  účelom vytvorenia prírodného oddychovo -rekreačného areálu. Počas jeho návštevy bolo okamžite zrejmé, že pri výsadbe sa postupovalo plánovite, s jasnou predstavou o výsledku.

Sú tu dobre viditeľné štruktúry a prvky parku, ako aleje, stromoradia, vetrolam, solitéry, či produkčná časť, ako aj exotické druhy (Pterocarya fraxinifolia) a esteticky zaujímavé kultivary (Fagus silvatica-pendula). Celé územie v dôsledku absencie starostlivosti nadobúda leso-parkový charakter anglického typu.

Jedná sa relatívne o mladý porast, s primeranou druhovou rozmanitosťou, ktorá bola navrhnutá tak, aby bola eliminovaná absencia vekovej rozmanitosti, tj. rýchlorastúce dreviny sú kombinované s pomaly rastúcimi drevinami, čo zabezpečilo vegetačnú etážovitosť porastu a predišlo sa monokultúrnemu vzhľadu.

Územia podobného typu ponúkajú výborný priestor pre osídlenie rôznymi organizmami flóry a fauny, čiže vznik ekosystému.

Územie celkovo vykazuje absenciu pestovateľských zásahov, následkom čoho sa tu už prejavuje najmä sukcesia (náletové dreviny) a prirodzený výber (ojedinele odumreté jedince). Pestovateľské zásahy by podporili perspektívne jedince z dlhodobého hľadiska. Na území je aj zrejmá absencia výchovného rezu, ktorým by sa odstránili, alebo aspoň zmiernili rastové defekty a zvýšili tak perspektivitu jedincov z dlhodobého hľadiska a zároveň by znížili rizikovosť z pohľadu prevádzkovej bezpečnosti.

Pôdny aparát je na území vynikajúco chránený vegetáciou a jej listovým opadom (hrabanka), čo zabezpečuje vegetácii výborné podmienky pre rast koreňov, samotné kotvenie a ideálnu výživu.

V súčasnosti je obtiažne dosiahnuť podobné krajinno-vegetačné prvky v mestskom prostredí, ako sú “zelené” protipovodňové opatrenia, lebo účinné sú až s odstupom času, ťažko sa pre ne nachádza dostatok priestoru, aby mohli túto funkciu plniť a v neposlednom rade, je nutné vynaložiť nemalé prostriedky. Ale v tomto prípade je konkrétne územie prakticky plne funkčné a dá sa tvrdiť, že ciele projektu sú úplne dosiahnuté.

Odstránením tohto územia by mesto Myjava malo väčšiu stratu, ako len stratu spoločenskej hodnoty drevín, lebo by prišlo o ochranu proti prívalovým dažďom, plochu ktorá prispieva k zmierneniu sucha v krajine a významný ekosystémový prvok v krajine.

 

Vo Vinodole dňa 22.7.2020

Vypracoval: Michal Kuzma

 


Michal Kuzma, Obrancov mieru 692/1, Pliešovce 962 63, IČO: 45948011, DIČ: 1074326462

Mail- kuzmamichal69@gmail.com Mob.- 0910  197 138

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene