Klub         ochrancov zelene


Websupport

Zachráňme nemocničný park v Myjave

   

Strana: 1  2  3  4  5  6 

[ 23.07.2020 ]

Michal Kuzma - arborista: Správa o stave areálu nemocničného parku v Myjave z arboristického pohľadu

Dňa 18. júla 2020 som vykonal návštevu nemocničného parku v meste Myjava.

Územie vykazuje známky cielenej výsadby za  účelom vytvorenia prírodného oddychovo -rekreačného areálu. Počas jeho návštevy bolo okamžite zrejmé, že pri výsadbe sa postupovalo plánovite, s jasnou predstavou o výsledku.

Sú tu dobre viditeľné štruktúry a prvky parku, ako aleje, stromoradia, vetrolam, solitéry, či produkčná časť, ako aj exotické druhy (Pterocarya fraxinifolia) a esteticky zaujímavé kultivary (Fagus silvatica-pendula). Celé územie v dôsledku absencie starostlivosti nadobúda leso-parkový charakter anglického typu.

Jedná sa relatívne o mladý porast, s primeranou druhovou rozmanitosťou, ktorá bola navrhnutá tak, aby bola eliminovaná absencia vekovej rozmanitosti, tj. rýchlorastúce dreviny sú kombinované s pomaly rastúcimi drevinami, čo zabezpečilo vegetačnú etážovitosť porastu a predišlo sa monokultúrnemu vzhľadu.

Čítajte ďalej


[ 23.07.2020 ]

Ornitologický posudok k plánovanej zástavbe v nemocničnom lesíku v Myjave

( Ševčíková Dana )

V dňoch 29.5., 9.6. a 14.6.2020 na území Myjavského nemocničného lesíka prebehol ornitolgický prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť aké vtáčie druhy a s akou početnosťou na území hniezdia.

Prieskum vykonávala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ktorá počas troch návštev zaznamenala prítomnosť 24 vtáčích druhov, z nich 16 na území pravdepodobne až preukázateľne aj hniezdilo. Najvýznamnejšie zistenie z prieskumu je zdokumentované hniezdenie jastraba krahulca. Všetky údaje sú zdokumentované v databáze aves.vtaky.sk.

SOS/BirdLife Slovensko v ornitologickom posudku uvádza, že na základe zistených informácií a údajov možno konštatovať, že býrubom drevín na predmetnom území dôjde k nenávratnej strate hniezdisk a hniezdneho biotopu zákonom chránených živočíchov, pričom náhradná výsadba mladých drevín nie je dostatočnou kompenzáciou za takúto stratu.

Čítajte ďalej


[ 23.07.2020 ]

Poďte s nami do lesíka

( Ševčíková Dana )

V nedeľu 19.7.2020, v Trnovciach pri Myjave, prebehlo podujatie Poďte s nami do lesíka. Organizovali sme ho  s myjavskými aktivistami, ktorým nie je ľahostajný osud nemocničného parku v Myjave. Podujatie bolo venované rozprávaniu o hodnotách 3,5 ha nemocničného parku - lesoparku, určeného na likvidáciu, aby na jeho mieste bolo vybudovaných 35 - 40 rodinných domov. 

Akciu sme pôvodne chceli uskutočniť v samotnom Lesíku pri nemocnici. V podstate sa malo jednať o popoludnie s prednáškami odborníkov a náučnými aktivitami pre deti. Reakciou mesta na túto našu aktivitu bol nesúhlas s jeho uskutočnením na tomto mieste. Odôvodnením bol zlý zdravotný stav stromov a bolo nám odporučené, aby sme akciu premiestnili do Trnovcov.

Prišlo nám to trochu trpko – smiešne. Na jednej strane mesto umožňuje využívať v lesíku tenisové kurty a na strane druhej, keď si chceme sadnúť s ľuďmi do trávy a rozprávať sa, toto je vyhodnotené ako športové podujatie, je to nebezpečné, musí sa to zakázať a o tomto zákaze treba informovať aj Políciu.

Postoj mesta sme sa ale rozhodli rešpektovať. Napriek jeho rozporuplnosti i napriek tomu, že veľmi dobre vieme, v akom stave stromy v lesíku máme. Stromom v minulosti chýbala údržba, ale nemôžme vravieť o ich havarijnom stave. Svoj názor nám k tomu povedal aj certifikovaný arborista Michal Kuzma, s ktorým sme časť predchádzajúceho dňa strávili práve tu, v lesíku. V pamäti mi utkvelo jedno z jeho tvrdení, že keby tieto stromy rástli vo Viedni, tak sa tu vôbec o ich odstránení nerozprávame. Mnohé z nich by mali dokonca potenciál byť v budúcnosti chránenými stromami. Arborista o tomto ochotne rozprával aj ľuďom v Trnovciach. Aj o nadšení zo skutočnosti, že mal príležitosť vidieť a zažiť takýto skvelý prírodný priestor, plný života, priamo v meste. Počas svojho pobytu mal možnosť pozorovať veverice, rôzne druhy vtákov, motýľov, hmyzu, vieme, že sú tu srny, že tu rastú jahody, huby, celý herbár liečivých rastlín... Vyriešiť obávanú bezpečnosť stromov nepovažuje za nemožnú a komplikovanú vec. Stromy v tomto lesoparku vyhodnotil za odolnejšie a potenciálnejšie, než stromy v meste, ktoré sú stresované zhutnením pôdy, priestorovým obmedzením, nedostatkom živín a vlahy. Naopak, v lesíku sú stromy odolnejšie už len preto, že žijú nie jednotlivo, ako v typickom mestskom prostredí, ale v spoločenstve. V rámci ich prepojených koreňových systémov prirodzene funguje mykoríza, opadané lístie spod nich nie je odstraňované, čím je zabezpečená lepšia výživa a vlaha. Nie sú stresované stiesnenými priestorovými podmienkami a opakovaným orezom koruny, či redukciou koreňov, alebo nepriaznivou mestskou mikroklímou, sprevádzanou otrasmi pôdy z okolitej dopravy. Správu z arboristického hodnotenia lokality si môžete prečítať tu:  Správa o stave areálu nemocničného parku v Myjave z arboristického pohľadu

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia ornitologického posudku, ktorý vypracovala Slovenská ornitologická spoločnosť / Bird Life Slovensko. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké vtáčie druhy a s akou početnosťou na území lesíka hniezdia. V nemocničnom lesoparku bolo zistených 24 vtáčích druhov a najvzácnejším objavom je hniezdo s mláďatami jastraba krahulca. Je to vzácnosť, veď ktoré mesto sa môže takýmto niečím pochváliť? Mať takýto pokojný, životaschopný kúsok prírody priamo v zastavanom území mesta je v súčasnosti skutočnou hodnotou. Škoda len, že tu na Myjave nie je docenený. V ornitologickom posudku sa okrem konkrétnych vtáčích druhov uvádza, že výrubom drevín na predmetnom území dôjde k nenávratnej strate hniezdísk a hniezdneho biotopu zákonom chránených živočíchov, pričom náhradná výsadba mladých drevín nie je dostatočnou kompenzáciou za takúto stratu. Takáto zeleň poskytuje množstvo ekosystémových služieb, ktoré je možné využiť ako pri rekreácii a poznávacom turizme, tak aj pri ochrane zdravia obyvateľstva.

Na stretnutí v Trnovciach sa slova ujala aj Blanka Říhová z Myjavy. Popísala celý proces aktivít a oboznámila s činnosťami, vykonanými v rámci záchrany lesíka. Okrem toho informovala prítomných aj o novovznikajúcom ochranárskom združení na Myjave. K potrebe jeho založenia inšpirovala práve kauza likvidácie nemocničného parku a jeho plánovanej premeny na stavebné pozemky.

Stretnutia sa zúčastnil aj celoživotný ochranca prírody, pamätník, pedagóg a historik pán Michal Dugáček. Záujem zlikvidovať nemocničný park odsúdil, stojí jednoznačne za jeho zachovaním, potvrdil, že park bol vytvorený cielene, s víziou, že má plniť očakávané funkcie, nejedná sa o žiadny náhodne zarastený priestor, čo dokazujú aj staré výkresy a dokumentácia, ktorú sme na stretnutie priniesli k nahliadnutiu.

Okrem uvedeného sme urobili expozíciu fotografií, zachytávajúcich rozmanitý život v lesíku a pripravili aktivity pre deti, kvíz o drevinách a náučnú spoznávaciu aktivitu na rozlišovanie drevín. Prítomní uvítali možnosť porozprávať a poinformovať sa o tejto problematike.

Snahy o záchranu myjavského lesíka teda trvajú, odborníci, ktorých oslovujeme a do lesíka voláme, jednoznačne potvrdzujú nevyvrátiteľné a nenahraditeľné hodnoty tohto miesta, ktoré je nutné zachovať a zveľadiť, aby v ňom aj občania našli oddych a relax. Nič podobné sa vybudovať nedá, toto sa tvorí a vyvíja viac ako 60 rokov. Na nič podobné nikde nenájdete miesto. Bolo by trestuhodné takéto prírodné spoločenstvo zlikvidovať, podriadiť záujem verejný, ktorým zachovanie zeleného priestoru je, záujmu pár desiatok jednotlivcov, ktorí si tu postavia domy. V prípade, že sa tak udeje a všetky naše aktivity budú neúspešné, bude tento skutok v budúcnosti ostro odsúdený našimi potomkami, ktorým v rukách zostanú len fotografie a informácie o lesíku a jeho zničených hodnotách.


[ 29.05.2020 ]

Ako to dopadlo s nemocničným lesíkom v Myjave

( Ševčíková Dana )

Neustále sa stretávame zo zvedavými otázkami ľudí, ktorí sa nás pýtajú, ako to s myjavským nemocničným lesíkom dopadlo, či sa v ňom bude stavať, alebo zostane zachovaný. Priznáme, že odpoveď na túto otázku ešte nevieme. I keď je proces mesta stále rozbehnutý a nasmerovaný k likvidácii parku, my stále vidíme šancu na jeho záchranu.

Najväčšiu nespravodlivosť a pochybenie vidíme v skutočnosti, že úrady, ktoré rozhodovali a posudzovali podklady pre zmeny územného plánu, nedostali informáciu, že tieto zmeny zasiahnu aj hodnotnú časť verejnej zelene. V podkladoch sa totiž jasne uvádza, že plánované zmeny nezasiahnu žiadne parky a plochy s verejnou zeleňou. Napriek realite, ktorá je iná, úradník sa vyjadruje k podkladom, ktoré dostal na stôl. Z nekompletnej dokumentácie sa ani nedozvie, že miesto pre novú IBV je zaradené do miestneho ÚSES (územného systému ekologickej stability), lebo Dokument miestneho územného systému ekologickej stability nikto z úradníkov ani nevidel. Takéto zmeny by sa v týchto územiach vykonávať nemali.

Čítajte ďalej


Ján Gálik: Nemocničný park vo svetle poznania faktov a súvislostí

So záujmom sme si prečítali obsiahly článok, vydaný v týždenníku Kopaničiar expres, od pána Jána Gálika, myjavského pamätníka a publicistu, ktorý je posledným žijúcim človekom, čo s kauzou výstavby bytov na Myjave, a teda aj v nemocničnom parku, prichádzal do styku od začiatku. Je odborníkom na slovo vzatým, touto problematikou sa zaoberá už viac ako štyridsať rokov - v minulosti pracoval ako vedúci odboru výstavby na Myjave.

Pre nás sú jeho odpublikované články s názvom "Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí" hodnotnou výpoveďou a priblížením historických súvislostí, ktoré vnášajú svetlo aj do problému s plánovanou výstavbou v nemocničnom lesíku.

Výpoveď pána Jána Gálika zverejňujeme aj na našich stránkach, aby sme sa my, ale aj prípadní záujemci, mohli k tomuto cennému zhodnoteniu súvislostí kedykoľvek vrátiť. Čítanie vrelo dporúčame.

 Textový formát článku "Výstavba rodiných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí" - celý čánok (lepší formát na čítanie)

Nižšie prikladáme skeny z novín, kde je možno vidieť i Návrh stavebného obvodu pre 19 rodinných domov v k.ú. Turá Lúka (J. Gálik 1989) ale i Urbanistickú štúdiu dvoch stavebných obvodov na výstavbu RD (J. Gálik 2003):

1. časť - Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí

2. časť - Výstavba rodinných domov a zachovanie nemocničného parku vo svetle poznania faktov a súvislostí


Strana: 1  2  3  4  5  6 
Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene