Klub         ochrancov zelene


Websupport

Kozel píše


Otvorený list primátorovi mesta Senica

14.11.2018 ( Ševčíková Dana )
[ Naspäť na zoznam článkov ]


S veľkým znepokojením posielame primátorovi mesta Senica tento otvorený list:

Vážený pán primátor, vážení zodpovední pracovníci nášho mesta.

V minulom roku prišlo k nepríjemným udalostiam, kedy sme museli poukázať na nezákonné poškodzovanie verejnej stromovej vegetácie devastáciou koreňových systémov stromov, k čomu prichádzalo pri výstavbe parkovísk v Senici, konkrétne na Brezovej a Kalinčiakovej ulici. Záležitosť sa vliekla niekoľko mesiacov šetrením Okresného úradu, Štátnej ochrany prírody, cez Prokuratúru až po Políciu. Úmyselne sme z tejto záležitosti nezverejňovali nič, aby sme zbytočne neškandalizovali nemilú situáciu. Verili sme, že keď pretrpíme nepríjemné krízové obdobie, prinesie to efekt v podobe lepšieho prístupu ku stromom do budúcnosti.

No nestalo sa. Rovnaká situácia, no s ešte ťažšími a bezohľadnejšími poškodeniami stromov sa v krátkom čase opakuje znovu. Tentoraz na Hurbanovej ulici a zasa pri výstavbe parkoviska. Pri pohľade na odkopané, osekané, zničené korene stromov sme zhrození, nikto ich už nikdy nedá do poriadku. Veľmi dobre si uvedomujeme následky, ktoré takéto zásahy pre stromy znamenajú. Z kompetentných pri plánovaní výstavby si to však stále nikto neuvedomuje, alebo to úmyselne ignoruje.

Rozhodli sme sa, že budeme hájiť bezbranné a nemé stromy, ktoré nám z mesta miznú do nenávratna. Nemáme príliš veľa nástrojov a možností, ako zabrániť takémuto nakladaniu so stromami, ale využijeme ich do posledného. Preto sa Vás tentoraz pýtame verejne, formou tohto otvoreného listu: Prečo bol opakovane navrhnutý, schválený a realizovaný taký projekt, ktorý absolútne nerešpektuje prítomnosť dospelých drevín a pri ktorom bolo každému zainteresovanému od začiatku jasné, že k poškodeniu stromov príde? Prečo vedome a opakovane poškodzujete a dovolíte poškodzovať ďalšie naše stromy, ktoré tvoria verejnú zeleň, o ktoré máte povinnosť sa starať?

Z predchádzajúcich káuz už veľmi dobre viete, akých porušení sa dopúšťate a s plným vedomím tak pokračujete i v ďalšom projekte (priložený list z Prokuratúry zo dňa 27.11.2017, str. 4 – zvýraznená časť). Znovu opakovane prichádza k porušeniu § 47 odst. 1 Zákona č. 543/2002 Z.z., úplne ignorujete STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, na ktorú odkazuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva horeuvedený zákon.

Stromy na Hurbanovej ulici sú závažne poškodené stavebnou činnosťou. Takto poranené budú doživotne zaťažené v zhutnenej pôde s parkujúcimi vozidlami, budú mať zhoršený prístup vzduchu, vody a živín ku koreňom v dôsledku zmeny štruktúry pôdy, ale aj samotným stlačením koreňov. Poškodením koreňov stromov sa priamo ohrozujú aj obyvatelia, lebo vzniká vyššie riziko statického zlyhania stromu. Kto potom prevezme zodpovednosť za prípadné škody?

Parkovisko bude onedlho dokončené a odrezané korene zasypané zeminou, stopy po čine zahladené a na oko sa bude zdať, že sa nič nestalo. Až pokým nezačnú stromy slabnúť a následne odumierať. Tak, ako sa tento osud začal napĺňať už jednému stromu na Brezovej ulici pri cintoríne.

Ďakujeme za prečítanie a preposlanie zodpovedným pracovníkom. Prosíme o vyjadrenie.

S pozdravom

za stromy, občanov a Klub ochrancov zelene

                                                                              Ing. Juraj Kabát

                                                                               Dana Ševčíková

                                                                               Martin Škúrek

                                                                                                             

Prílohy:

 


Meno  
Heslo
(C) Klub ochrancov zelene